ULUSLARARASI PAZARLAMADA KÜLTÜR FAKTÖRÜNÜN ÖNEMİ

5sGH...Vtgt
12 Mar 2024
23

ULUSLARASI PAZARLAMA VE ULUSLARARASI ÇEVRE


1. Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Pazarlama
Uluslararası ticaret en basit haliyle mal ve hizmetlerin ülkeler arasında alışverişidir. İthalat ve ihracat hareketlerinin toplamından oluşmaktadır.
Uluslararası pazarlama ise mal ve hizmetin sadece hareketi ile ilgili değil, ülkeler arasında hareket edecek mal ve hizmetin üretilmesinden önce başlayıp, malın tüketiciye ulaşmasından sonra da devam eden bütün pazarlama faaliyetlerini kapsayan bir süreci ifade etmektedir

Uluslararası Pazarlamayı Etkileyen Çevresel Faktörler

Kendi ülke sınırlarından çıkıp hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadıkları pazarlarda iş yapmak isteyen işletmeler öncelikle uluslararası pazarlama çevresini inceleyerek işe başlamalıdır. Bu çevreler çoğu kez yakın ve uzak, makro ve mikro, iç ve dış, kontrol edilebilen ve edilebilmeyen olarak isimlendirilir.
Uluslararası pazarlamacının toplam çevresi adlandırdığı modelde Cateora uluslararası pazarlamanın üç çeşit çevresi olduğunu söyler. Bunlar kontrol edilebilir iç değişkenler, kontrol edilemeyen iç çevre değişkenleri ve kontrol edilemeyen dış çevre değişkenleridir. Söz konusu çevresel değişkenler, her bir pazar için ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilmelidir (Cateora, 2002, s 8-9).Kontrol edilebilir iç değişkenler ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım kanalları ana bileşenleridir.
Kontrol edilemeyen iç çevre değişkenleri rekabet yapısı, ekonomik iklim ve politik/yasal güçlerdir.

Politik ve yasal çevre

Poltik ve yasal güçlerin hem kontrol edilemeyen iç değişkenlerde, hem de kontrol edilemeyen dış değişkenlerde mevcut.
Terpsta şöyle açıklar: Uluslararası pazarlamada politik çevrenin üç boyutu vardır. Bunlar şirketlerin kendi ülkesinin yasaları, dışarıda faaliyet göstertiği ülkenin yasaları ve uluslararası politik yasalardır (Terpstra ve Sarathy, 2000, s 119).

Tüketici Milliyetçiliği

Rakipler, ev sahibi devletin yetkilileri ve politik eylemciler pazarlama çabalarınızın “ulus için kötü” olduğuna ve bu çabaların ulusun bekasını ve gücünü tehdit ettiğine yönelik şikayetlerini yükseltirler.
Bu engel 1980’lerde Fransa’da Avustralya şaraplarını, Arjantin’de İngiliz filmlerini ve ABD’de neredeyse Japonya’nın herhangi belli başlı bir ürününü kısıtlamak için kullanılmıştı.

Ekonomik Çevre

İşletmeler dış pazarlara girme kararı verirken politik ve yasal çevre gibi ekonomik çevreyi de dikkate almak zorundadırlar. Uluslararası pazarlama yapan firmalar için politik istikrar kadar ekonomik istikrar da önemlidir.

Ekonomik çevre pazarın ne kadar büyük olması ve pazarın neye benzemesiyle ilgili sorulara cevap veriyor. Pazarın büyüklüğü firmanın potansiyelini ve önceliklerini, neye benzemesi ise pazarın doğasını belirlemekte yardımcı oluyor.


Nüfus

Nüfus pazarın önemli özelliklerinden biridir, piyasada diğer şartlar eşit olduğunda nüfus ne kadar büyükse pazar o kadar iyidir.
Tabii ki, diğer şartlar hiç bir zaman eşit değildir, o yüzden nüfus sayısı tek başına pazar büyüklüğünü belirlemek için bir rehber değildir.

Gelir

Piyasanın büyüklüğü sadece insanlarla ilgili değil, onların gelirleri ile de ilgilidir.
Dış pazara girme kararı alınırken nüfus analizi ile birlikte nüfusun çeşitli gelir ölçütlerini de incelemek gerekir. Kişi başına yıllık ortalama gelir rakamları ülkelerin gelir seviyesini gösteren göstergelerden biridir.
Lakin ortalama gelir seviyesi bazen tek başına bir anlam ifade etmeye bilir. Bunun yanında gelir dağılımına da bakmak gerekir.

Teknoloji seviyesi

Uluslararası pazarlamayı etkileyen çevresel faktör olarak teknolojiye temelde iki yönden bakmak gerekir.
Bunlardan ilki uluslararası pazarlama yapan şirketin sahip olduğu ya da kullandığı teknoloji seviyesi diğeri ise faaliyet gösterilecek pazarın ya da kültürün teknolojik seviyesidir.

Teknolojinin kullanımı gelirin arttırılması, maliyetlerin indirilmesi, karlılığın arttırılması, kalitenin geliştirilmesi ve yeni fırsatların yaratılması konularında rekabet avantajı sağlar.


Kültür ve Uluslararası Pazarlama

Uluslararası pazarlamanın çevreleri arasında karşılaştırma yaptığımız zaman önem bakımından en önemlilerden olan kültür hem de en az araştırma konusu olan bir kavramdır. Uluslararı pazarlara çıkışta yaşanan zorlukların nedenleri arasında kültür en önde gelmektedir.

Uluslararası finas kuruluşlarından Merrill Lynch-in düzenlemiş olduğu bir forumda Francis Fukuyama “ekonomik küreselleşme ve kültür” konusunu farklı bir şekilde yorumlamıştır: Konuşmanın odak noktasını dünya çapında ekonomik birleşmeler yaygınlaşırken, kültürün nasıl yapılandığı ve yapılandırılacağı teşkil ediyordu. Bu bağlamda Fukuyama, küreselleşmenin, kültürel homojenliği esas aldığını, ancak, ekonomik baskılara rağmen toplumların bireysel özelliklerini devam ettirmekte olduklarını iddi etmektedir.
Gerçekte, Fukuyama, herhangi bir ülkede işlerin nasıl yürütüleceği konusunda bu kültürel değerlerin esas alınması gerektiğini öne sürmektedir. Bu ideolojilerde bir yakınlaşma olmasına rağmen, kültürün kolayca terkedilemeyecek daha derin elemanlara sahip olduğuna inanır.

Write & Read to Earn with BULB

Learn More

Enjoy this blog? Subscribe to Turandrops

0 Comments

B
No comments yet.
Most relevant comments are displayed, so some may have been filtered out.